ฝึกอบรมพนักงาน

เพื่อให้พนักงาน สามารถตอบสนองความต้องการ ได้เราจึงได้จัดฝึกอบรม

 - เกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการ และ ข้อกำหนดต่างๆ ของลูกค้า แต่ละราย

-   ความปลอดภัยในการขับรถ

-  Serice Mind