การฝึกอบรมพนักงานประจำปี 2563

 บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน เพราะพนักงานคือปัจจัยสำคัญในการให้บริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า