ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบุญรอด ทรานสปอร์ต ( Siam Boonrod Transport Limited Partnership)   

 

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่   0203557004986

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8  สิงหาคม 2557  ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ประกอบกิจการขนส่งสินค้า ให้บริการลูกค้าทุกประเภททุกพื้นที่ ทุกภาคในราชอาณาจักรไทย 

 เช่น  ชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนพลาสติก, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ทุกชนิด ฯลฯ

 

 วิสัยทัศน์


เป็นผู้นำในธุรกิจขนส่งทางบกในประเทศ  ด้วยการบริการที่ได้มาตรฐานสากล  เน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ


นโยบายของบริษัท